Algemene Voorwaarden Pictures by M / Via Maaike

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Maaike: Maaike Zaal – Bontemps handelend onder de namen Pictures by M en Via Maaike, een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd aan de Achterstraat 4 (4416 CH) in Kruiningen. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 82309868.
 2. Opdrachtgever: degene die de opdracht geeft.
 3. Consument-opdrachtgever: degene die de opdracht geeft maar niet handelt in beroep of bedrijf.
 4. Opdracht of overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening tussen opdrachtgever en Maaike.
 5. Workshop: een voor publiek toegankelijke gelegenheid waarvoor reservering of inschrijving is vereist dan wel een ticket voor moet worden gekocht via de website.
 6. Algemene voorwaarden: de bepalingen als hierna opgenomen.
 7. Schriftelijk: per post, per e-mail of per Whatsapp. 
 8. Website: https://pictures-by-m.com/ en www.viamaaike.nl

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en aanvullende en/of vervolgopdrachten tussen Maaike en opdrachtgever. 
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 
 3. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onder meer door het opvragen van een offerte bij Maaike, het aangaan van een overeenkomst met Maaike en het geven van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden aan Maaike. 
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 5. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

 

Artikel 3: Offertes en de totstandkoming van de overeenkomst 

 1. Offertes van Maaike zijn vrijblijvend, tenzij er een geldigheidstermijn is vermeld in de offerte.
 2. Aan drukfouten, verschrijvingen en aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. De offertes van Maaike zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. 
 4. De overeenkomst tussen Maaike en opdrachtgever komt tot stand na ontvangst door Maaike van een door opdrachtgever getekende offerte, een schriftelijk akkoord van opdrachtgever op de offerte of door de feitelijke aanvang met de opdracht door Maaike zonder direct protest van de opdrachtgever. 
 5. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte is het Maaike toegestaan het aanbod alsnog binnen drie (3) dagen na de aanvaarding in te trekken. 
 6. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod wat is gedaan in de offerte dan is Maaike daar niet aan gebonden, tenzij Maaike hiermee schriftelijk instemt. 
 7. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 8. De prijzen voor diensten of producten die door derden worden geleverd, zijn niet inbegrepen in de prijzen van Maaike en zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4: Levering

 1. De leveringstermijn varieert per opdracht en zal in overleg met opdrachtgever worden vastgesteld. 
 2. De in lid 1 van dit artikel overeengekomen leveringstermijn kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Maaike raakt niet van rechtswege in verzuim door overschrijding van de leveringstermijn. 
 3. Indien de levering van de diensten vertraagd is, zal Maaike dit schriftelijk mededelen aan opdrachtgever. 
 4. Aan de leveringstermijn is voldaan op moment dat Maaike de te leveren diensten eenmaal heeft aangeboden aan de opdrachtgever. 

 

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

 1. Maaike is pas verplicht de overeenkomst uit te voeren, na ontvangst van de betaling van het in de offerte afgesproken bedrag of de overeengekomen voorschot betaling, tenzij anders afgesproken. 
 2. Maaike zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De uitvoering van de werkzaamheden door Maaike is dan ook een inspanningsverbintenis en bevat geen resultaatsverbintenis voor Maaike.
 3. Tenzij in de offerte anders bepaald, is er één (1) nabewerkingsronde bij de prijs inbegrepen. Een tweede bewerkingsronde kan in overleg met Maaike plaatsvinden. 
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Maaike het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
 5. Indien Maaike derden inschakelt, zal dit indien mogelijk  plaatsvinden in overleg met opdrachtgever. Maaike zal pas na overeenstemming met opdrachtgever deze derden inschakelen. De kosten van derden komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6: Medewerking van de opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever verstrekt aan Maaike tijdig alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie en gegevens.
 2. Maaike reserveert in overleg met opdrachtgever een datum waarop Maaike haar werkzaamheden zal verrichten. Het wijzigen van de datum kan slechts geschieden in overleg en met goedkeuring van Maaike.
 3. Indien opdrachtgever een fotoshoot met Maaike annuleert of verplaatst korter dan een maand voor de datum en zonder naar beoordeling van Maaike geldige reden dan is opdrachtgever een annuleringsbedrag van € 150,- exclusief btw. 
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit de overeenkomst over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maaike. 

 

Artikel 7: Prijs, uurtarief en betaling 

 1. Een vaste prijs wordt vooraf overeengekomen en opgenomen in de overeenkomst. Vaste prijzen zijn exclusief kosten van derden. 
 2. Maaike is gerechtigd een voorschotbetaling te vragen. 
 3. De door Maaike gemaakte reiskosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht. 
 4. Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. 
 5. Indien opdrachtgever en Maaike een uurtarief zijn overeengekomen, is opdrachtgever het honorarium en de eventuele kosten van derden verschuldigd. 
 6. Zolang de opdracht niet is voltooid, mag Maaike tussentijds het honorarium factureren. 
 7. Indien een uurtarief is overeengekomen dan mag Maaike een voorschot factureren alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Dit voorschot wordt met de eindfactuur verrekend.  
 8. Opdrachtgever zal facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke handelsrente verschuldigd is, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand gerekend wordt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een tarief van 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 250,-.
 9. Niet in de overeenkomst inbegrepen kosten worden in overleg met opdrachtgever gemaakt. 

 

Artikel 8: Opschorting 

 1. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, mag Maaike de werkzaamheden opschorten of beëindigen. Dit geldt ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft. 
 2. Maaike is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
 3. Eventuele bezwaren van opdrachtgever tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9: Wijzigen van de overeenkomst en meerwerk 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Maaike zal opdrachtgever tijdig inlichten indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben.
 3. Indien sprake is van meerwerk dan zal Maaike de kosten voor het meerwerk berekenen en de opdrachtgever een offerte sturen. 
 4. Maaike zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie en volgens het geldende uurtarief in rekening brengen bij de opdrachtgever tenzij partijen een vast bedrag overeenkomen voor het meerwerk. Maaike zal hiervoor een factuur sturen. 

 

Artikel 10: Beëindiging en annulering van de overeenkomst

 1. Maaike mag de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang opzeggen dan wel beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van Maaike kan schaden.
 2. Maaike is in verband met de beëindiging van de overeenkomst niet gehouden tot enige vergoeding van schade of compensatie van kosten.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Maaike op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Maaike de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert dan wel beëindigd dan dient dit schriftelijk te geschieden. Maaike is gerechtigd het volledige bedrag van de opdracht dan wel de reeds verrichte werkzaamheden in rekening te brengen inclusief eventuele schade in rekening te brengen bij opdrachtgever. 
 5. Ingeval één van partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

 

Artikel 11: Workshops 

 1. Er komt tussen opdrachtgever en Maaike een overeenkomst tot stand nadat opdrachtgever op de website het aanmeldformulier voor een workshop heeft ingevuld dan wel een ticket heeft gekocht via de website. 
 2. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen met betrekking tot workshops zoals vermeld op de website van Maaike zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. 
 3. Opdrachtgever betaalt voor de workshop de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Maaike aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
 4. Alle prijzen op de website zijn in euro’s en zonder btw in verband met vrijstelling KOR, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 5. Tickets kunnen niet worden geretourneerd gelet op hetgeen wat is bepaald in art. 6:230p sub e BW. 
 6. Maaike kan de datum of locatie van de workshop wijzigen. Opdrachtgever zal hier onverwijld van op de hoogte worden gesteld.
 7. Maaike behoudt zich het recht voor te allen tijde de workshop niet te laten doorgaan c.q. te annuleren. In door Maaike te beoordelen uitzonderlijke gevallen is het Maaike toegestaan de reeds gemaakte kosten in te houden op door opdrachtgever betaalde prijs voor de workshop zonder dat opdrachtgever in dat geval enige aanspraak kan maken op vergoeding van enigerlei schade en / of gemaakte kosten tenzij anders overeengekomen. 
 8. Maaike verplicht zich annulering of uitstel van de workshop zo spoedig als mogelijk schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar te maken. 
 9. De intellectuele eigendomsrechten op de door Maaike aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen voor de workshop berusten bij Maaike. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan het materiaal te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maaike.

 

Artikel 12: Overmacht 

 1. Maaike is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Maaike kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Deze opschorting kan er dan niet toe leiden dat Maaike toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.
 2. Indien de overmacht gedurende een termijn van 100 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is uitgevoerd is Maaike gerechtigd het reeds nagekomen deel te facturen en opdrachtgever is verplicht de factuur te voldoen. 
 3. Naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder ook verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Maaike geen invloed kan uitoefenen en waardoor Maaike niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is haar verplichtingen na te komen.
 4. Onder overmacht worden mede, en dus niet uitsluitend, verstaan: elke van de wil van Maaike onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme, een dag of dagen van nationale rouw, overheidsmaatregelen en -besluiten, werkstaking, natuurrampen, ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Maaike, sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring, epidemieën of pandemieën.
 5. Maaike zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van deze overmacht.
 6. In geval van overmacht zal Maaike zich naar redelijkheid inspannen om de opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

 1. Maaike is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of als gevolg van door Maaike verrichtte werkzaamheden, behoudens en voor zover opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Maaike. 
 2. De aansprakelijkheid van Maaike is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Maaike wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 3. Indien geen uitkering  krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Maaike plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Maaike beperkt tot maximaal de prijs van de te verrichten werkzaamheden. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De overeenkomst, de inhoud daarvan en de uitvoering daarvan zijn gebaseerd op informatie aangeleverd door opdrachtgever. Maaike mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de aan haar verstrekte informatie en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie.
 5. Een aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend wordt met de schade waarvoor Maaike aansprakelijk is of zou kunnen zijn, tenzij sprake is van een consument-opdrachtgever. 
 6. In geval van overmacht is Maaike niet aansprakelijk en kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding. 
 7. Maaike is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendom van een opdrachtgever dat tijdens een workshop wordt gebruikt door opdrachtgever. 
 8. Maaike is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Opdrachtgever vrijwaart Maaike voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. 
 9. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte diensten geen rechten ontlenen. 
 10. Maaike is na levering van het werk niet aansprakelijk voor het verlies van bestanden bij de opdrachtgever. Wanneer Maaike het werk heeft aangeleverd, is zij niet verantwoordelijk voor het bewaren en borgen van deze bestanden.

 

Artikel 14: Intellectueel eigendom 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake de uitvoering van de opdracht berusten uitsluitend bij Maaike. 
 2. De geleverde foto’s mogen worden gebruikt zoals besproken in de offerte en mogen, gedeeltelijk of geheel, niet worden verveelvoudigd of worden doorverkocht. . 
 3. Gebruik van de foto’s door opdrachtgever is slechts toegestaan op moment dat de betaling is voldaan aan Maaike.  
 4. Toestemming voor het gebruik van de foto’s door derden wordt uitsluitend verleend door middel van een licentie. 
 5. De informatie op de website van Maaike wordt beschermd door het auteursrecht en eventuele toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. 
 6. Bij iedere overtreding van hetgeen is bepaald in lid 1 en 2 van dit artikel is opdrachtgever een boete van € 500,- verschuldigd aan Maaike.
 7. Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijken van hetgeen in dit artikel is bepaald.

 

Artikel 15: Klachten

 1. De opdrachtgever kiest ervoor de shoot te laten uitvoeren door Maaike. Maaike heeft een eigen artistieke stijl. Indien de opdrachtgever ontevreden is over het door Maaike geleverde werk dan zal Maaike in overleg treden met opdrachtgever om tot een oplossing te komen. 
 2. Opdrachtgever dient binnen 7 na ontdekking maar uiterlijk binnen 28 dagen nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken ter zake de werkzaamheden van Maaike schriftelijk bij Maaike te hebben geklaagd. 
 3. Opdrachtgever dient klachten over facturen, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Maaike te hebben ingediend.
 4. Opdrachtgever dient zijn klacht(en) en alle daaraan ten grondslag liggende omstandigheden volledig en duidelijk te omschrijven.
 5. Maaike zal tijdig ingediende klachten in behandeling nemen en met opdrachtgever in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen. 
 6. Klachten als bedoeld in dit artikel schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 16: Slotbepalingen 

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Maaike van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Maaike mag wijzigingen in deze algemene voorwaarden aanbrengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Consument-opdrachtgevers zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden bij een wijziging van de algemene voorwaarden.
 3. Op de rechtsverhouding tussen Maaike en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 4. Alleen de rechter in Middelburg is bevoegd in eerste instantie van een geschil kennis te nemen. Indien sprake is van een consument-opdrachtgever dan is de bevoegde rechter bevoegd. 

Laatste wijziging: mei 2024

> Downloadbare versie <